1. Giới thiệu Shin Shop

Trang web này được cung cấp cho bạn bởi đội ngũ nhân viên và quản lý của cửa hàng. Tất cả thông tin có sẵn từ shinshop.net và từ các bên thứ ba đã được biên soạn một cách cẩn thận nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin này. shinshop.net không chịu trách nhiệm về những sai sót trong nội dung của trang web này. Các yêu cầu về trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có thiệt hại, tai nạn và / hoặc thương tích liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được công bố trên shinshop.net về cơ bản bị loại trừ. shinshop.net có quyền thay đổi, thêm bớt nội dung mà không cần báo trước.

2. Tài liệu tham khảo và liên kết

shinshop.net có thể chứa nội dung từ các bên thứ ba hoặc các siêu liên kết đến các trang web. shinshop.net không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc trang web của các bên thứ ba.

3. Luật bản quyền và nhãn hiệu

shinshop.net cố gắng tuân thủ bản quyền của hình ảnh, video và văn bản được sử dụng trong tất cả các ấn phẩm hoặc sử dụng tài liệu không bị ràng buộc bởi bản quyền. Tất cả các nhãn hiệu và hàng hoá được đề cập trong ưu đãi và / hoặc được bảo vệ bởi các bên thứ ba đều phải tuân theo các quy định của luật nhãn hiệu hiện hành và các quyền tài sản của chủ sở hữu đã đăng ký tương ứng. Bản quyền đối với các đối tượng được xuất bản, tự tạo từ shinshop.net chỉ thuộc về shinshop.net. Không được phép sao chép hoặc sử dụng những hình ảnh, video và văn bản đó trong các ấn phẩm điện tử hoặc ấn phẩm in khác nếu không có sự đồng ý rõ ràng của shinshop.net.

4. Hiệu lực của tuyên bố từ chối trách nhiệm này

Việc loại trừ trách nhiệm này được coi là một phần của Điều khoản và Điều kiện Chung của shinshop.net. Nếu các điều khoản riêng lẻ hoặc một số điều khoản trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này không có giá trị toàn bộ hoặc một phần hoặc sau đó mất giá trị pháp lý, điều này sẽ không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của các điều khoản còn lại.